Account Lega Consult

Акаунт Лега Консулт

Счетоводни, правни и застрахователни услуги

Новини

 

Правните консултации и правните услуги, които Акаунт Лега Консулт предлага са различни по вид, но имат една обща цел: Успехът и конкурентноспособността на нашите клиенти.

Клиентите на Акаунт Лега Консулт получават правни консултации, които са данъчно и финансово съгласувани.

Правните консултации и правното обслужване изцяло зависят от нуждите, целите и спецификата на всеки наш клиент.

Акаунт Лега Консулт отчита първостепенното значение на професионалната подготовка и практическите умения на лицата, които организират правните консултации и правните услуги представяни на клиентите.

Предимствата на правната къща или на дистанцирания юридически отдел са:

- спестявате от разходите за заплати и осигуровки за юридически персонал

- спестявате от осигуряване на работно място, поддържане на актуален правен софтуер и информация за промените в нормативната уредба.

- разчитате на професионална правна помощ и консултации от специалисти, които ежедневно се сблъскват с различни правни казуси.

След като се запознаем със спецификата на извършваната от Вас стопанска дейност и определим минималния обем услуги, от които бихте имали нужда, ще разработим за Вас индивидуална оферта, която в максимална степен да отговоря на Вашите нужди и възможности.

Сферите на правото, в които предлагаме специализирани правни консултации са:

Дружествено и Търговско право

- Регистрация на фирма/дружества и търговци в Търговския регистър - изготвяне на учредителни документи в съответствие с изискванията на местното законодателство и подаване на заявления в съответните институции.

- Вписване на промени, подлежащи на вписване по партида на търговец или дружество в Търговския регистър

- Запазване на фирма

- Прехвърляне на дружествени дялове и/или прекратяване на членство в търговско дружество;

- Прехвърляне на търговско предприятие;

- Вписване на прокурист;

- Закриване на фирма. Ликвидация;

- Осигуряване на упълномощени лица, които въз основа на пълномощно да представляват собствениците пред местните власти;

- Осигуряване на местен нотариус и предоставянето му на необходимите документи, услуги за легализиране и превод на документи;

- Осигуряване на временен Директор, който да представлява интересите на чуждите собственици;

- Предоставяне на временен регистриран адрес, ако се изисква от местното законодателство;

- Откриване на банкови сметки;

- Съдействие при водене на преговори с други юридически лица;

- Изготвяне на типови договори, обслужващи търговската дейност на клиента;

- Писмени и устни относно склюването на договори, между търговци, касаещи дейността им;

Ние даваме писмени и устни консултации и оказваме своевременна и адекватна помощ на клиентите си подготовката на необходимите документи във връзка с кандидатстване за лицензии и други административни процедури.

• Данъно право

- Обжалване на данъчно ревизионни актове по административен и съдебен ред;

- Обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред;

• Гражданско (облигационно) право

- Правни консултации на дружества и граждани, във връзка със сключени договори за наем, заем, кредит;

- Изготвяне на договори, пълномощни и други документи;

- Подпомагане на управлението на етажната собственост като изготвяме протоколи за събрания на етажната собственост;

• Недвижими имоти

- Устни и писмени консултации по проблеми, касаещи недвижимите имоти;

- Изготвяне и комплектоване на документи необходими при покупко-продажба на недвижим имоти и/или учредяване на права върху недвижими имоти;

- Изготвяне на договори за наем, договори за управление и поддръжка на недвижим имот.

• Интелектуална собственост

Ние изготвяме договори и документи касаещи Търговската марка и съдействаме при вписването им в Патентното ведомство на:

- Лицензионни договори относно отстъпване на правото на ползване на търговска марка

- Договори за прехвърляне на търговска марка;

- Документи за продължаване на срока за защита на търговската марка;

• Извънсъдебни спогодби. Медиация

При възникване на спор, ние подпомагаме клиентите си за постигане на извънсъдебни спогодби.

Правните услуги, които предлагаме са:

- Корпоративни услуги

Осигуряване на съответствие с местното законодателство на фирмени документи;

Отразяване на основни промени в учредителните документи и промени в търговската регистрация;

Водене на книга на акционерите;

Назначаване и освобождаване на членове на бордове и директори;

Провеждане на Общи събрания въз основа на пълномощно.

- Регистриран адрес

Услугите на Акаунт Лега Консулт по предоставяне на Регистриран адрес са съобразени с местното законодателство, което изисква фирмите да имат регистриран адрес въз основа на надлежно сключен договор за наем или друг правен документ. Такива документи са необходими за регистрирането на една фирма пред данъчните власти.

Нашата услуга включва:

Предоставяне на регистриран адрес.

Препращане на кореспонденция.

Външно обозначение на регистрирания адрес на фирмата.

Осигуряване на телефон/факс-линия, ако е необходимо.

Нашите договори за наем са стандартни и лесно могат да бъдат прекратени.

- Доверителни услуги

Фирми с ограничено присъствие на пазара често се нуждаят от местен директор, който има контролна роля или представлява интересите на чуждите акционери.

Примери за това са

изискване на акционерите или законово изискване;

- еднократни сделки; представителство на чужди акционери в общи събрания.

Ние можем да осигурим квалифицирани, опитни директори и упълномощени лица, които да представляват фирмата въз основа на пълномощно. Нашите услуги са много полезни за инвеститори или управители на фондове, които трябва да управляват активи без местно физическо присъствие