Account Lega Consult

Акаунт Лега Консулт

Счетоводни, правни и застрахователни услуги

Новини

 

Счетоводството е цялостна и завършена по строеж и организация информационна и контролна система и ние в Акаунт Лега Консулт предлагаме и всички произтичащи от него процеси – счетоводнo обслужване и консултации, труд и работна заплата, данъци, финансови услуги и консултации, финансови отчети, финансов анализ.

Акаунт Лега Консулт развива широк спектър от счетоводни услуги и счетоводно-консултантски дейности, подчинени на идеята да се осигури на клиента максимален обхват по отношение на счетоводно обслужване, данъчни консултации, данъчно облагане и бизнес решения за България. Счетоводното обслужване може да обхваща широк диапазон от услуги – от еднократни срещи през съвети относно счетоводната система на дадено дружество до цялостното администриране на вашата фирма.

Консултантските услуги, които Акаунт Лега Консулт предлага включват изготвяне на разработки свързани с капиталовия пазар, максимално ефективно данъчно планиране, услуги свързани с дейности по сливане и реорганизация на дружеството.

Нашето портфолио от счетоводни услуги включва:

- Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента.

- Избор и организация на формата на счетоводно обслужване.

- Съставяне на Индивидуален сметкоплан.

- Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи: фактури, складови разписки, приходни и разходни касови ордери, банкови документи и др.

- Отчитане на материалните запаси.

- Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план

- Формиране на себестойност

- Счетоводство: счетоводна отчетност в съответствие с българското счетоводно законодателство и Международните Счетоводни Стандарти (МСС).

- Изготвяне и подаване на месечни и годишни данъчни декларации.

- Комуникация с данъчната служба и съдействие при данъчни одити.

- Изготвяне на информация за Националния статистически институт.

- Изготвяне на информация за Централната банка.

- Управление на парични потоци и плащания.

Всеки клиент се обслужва от определен счетоводител, който работи в екип под прекия контрол на управленския екип.

Съгласно указанията на клиента, нашият счетоводен екип може да предоставя отчети и данни, с цел изготвяне на отчет за управлението, както следва:

· Месечни и тримесечни отчети

· Изготвяне на консолидирани финансови отчети.

· Отчети за паричните потоци.

· Бюджетиране.

· Анализ на разходни центрове.

· Други ad-hoc проекти.

В счетоводното обслужване , което Акаунт Лега Консулт предоставя на клиентите си могат да се включат и следните услуги:

Обработка на заплати и администриране на човешки ресурси

Услугите, които Акаунт Лега Консулт предоставя при обработката на заплати и администриране на човешки ресурси включват рентабилни решения за контрол, отчет и спазване на изискванията на действащото законодателство.

Ние спазваме високи стандарти за конфиденциалност по отношение на предоставените ни данни.

Обработката на заплати и администриране на човешки ресурси услуга включва:

- Изготвяне на трудови договори

- Регистрация и пререгистрация на трудови договори.

- Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати.

- Изготвяне на документи за прекратяване на трудови договори.

- Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ.

- Изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране.

- Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски.

- Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии.

- Изготвяне на ведомост за заплати на английски език.

- Отчитане на разходите по отдели и по проекти.

- Изготвяне на отчети за счетоводни и управленски цели.

Човешки ресурси

Акаунт Лега Консулт помага на своите клиенти да бъдат в крак с всички изменения в нормативната уредба в областта на човешките ресурси. Специфичните изисквания и задължения за работодателите са посочени в Кодекса на труда.

Ние предоставяме услуги и подпомагаме клиентите ни, във връзка с:

- Изготвяне на документи по назначаване и освобождаване

- Изготвяне на длъжностни характеристики

- Организация на личните досиета на персонала

- Съдействие във връзка с медицински изследвания на служителите, според изискванията на трудовото законодателство

- Съдействие при проверки от страна на инспектиращи органи

Счетоводен и корпоративен контрол при ликвидация

Минималният срок за ликвидация на търговски дружества е шест месеца. Този процес често пъти продължава по-дълго. Акаунт Лега Консулт предоставя пълен набор от счетоводни и корпоративни услуги, които осигуряват ефективно и своевременно протичане на фирмената ликвидация, в съответствие с действащите правни разпоредби.

Нашият екип наблюдава и контролира процеса по ликвидация и съдейства при разпределението на активите, съгласно указанията на собствениците. Това включва следните услуги:

- Изготвяне на решения на собствениците въз основа на пълномощно и други документи, ако са необходими.

- Подаване на решения и други необходими документи за започване на ликвидация.

- Публикуване на съобщения, ако това се изисква.

- Изготвяне на различни финансови доклади и финансови отчети.

- Предаване на финансови отчети на компетентните органи.

- Организиране и документиране на събрания на фирмата във връзка с ликвидацията.

- Уведомления до компетентните органи за заличаване.

- Съхраняване на отчети на фирмата за законово установения период от време.